Understanding SVM

จาก Morange Wiki

วัตถุประสงค์

  • เราจะเห็นความเข้าใจง่ายของ SVM

ทฤษฎี

เส้นตรงข้อมูลแบบแยก
พิจารณาภาพด้านล่างซึ่งมีสองประเภทของข้อมูล, สีแดงและสีฟ้า ใน kNN สำหรับการทดสอบข้อมูลที่เราใช้ในการวัดระยะทางของทุกตัวอย่างการฝึกอบรมและใช้เวลาหนึ่งที่มีระยะทางขั้นต่ำ มันต้องใช้เวลาอีกมากในการวัดระยะทางทั้งหมดและความอุดมสมบูรณ์ของหน่วยความจำในการจัดเก็บทุกตัวอย่างการฝึกอบรม แต่การพิจารณาข้อมูลที่ได้รับในภาพที่เราควรจะต้องว่ามาก?

Selection 046.jpg