Django Framework First Step

จาก Morange Wiki

Django Framework FIrst step

เป็นการให้คุ้นเคยกับการทำงานเบื้องต้น และภาพรวมของ Django Framework

ขั้นตอน

ไปที่ https://docs.djangoproject.com/en/2.2/ จากนั้นทำ tutorial 6 part

ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน