Coop-project

จาก Morange Wiki

ขั้นตอนการสร้างโปรเจคระบบสหกิจศึกษา (เริ่มต้น)

1. ออกแบบ UX ในส่วนของนักศึกษา จะได้ สื่อ:Student UX Design.pdf โดยใช้ โปรแกรมจาก https://balsamiq.com/download/ ในการออกแบบ

2. การ Testing System กับผู้ใช้ โดยการนำ UX ที่ออกแบบมา มา Testing ระบบโดยให้ผู้ใช้ทดสอบการใช้ระบบที่ออกแบบมา เราต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้ใช้ด้วยว่ายังมันงง กลับระบบหรือไม่ ผู้ใช้เข้าใจตามที่เราได้ออกแบบไว้หรือปล่าว ทำการจดบันทึก เพื่อนำไปพิจารณาปรับปรุ่งแก้ไขต่อ โดยในการ Testing นั่นยิ่งทดสอบระบบหลายคนก็ย่อมได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น ซึ่งเราออาจจะได้ข้อมูลที่แปลกใหม่จากผู้ใช้ก็เป็นได้

3. สร้าง WorkFlow ระบบสหกิจที่ได้จากการ Testing และทำการปรับปรุ่งแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สื่อ:FlowStudent.jpeg