เทคโนโลยีเว็บเชิงความหมาย

จาก Morange Wiki

เว็บเชิงความหมาย (Semanti Web) คือ


มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับเว็บเชิงความหมาย

มาตรฐานของเว็บเชิงความหมาย ออกโดย W3C

มาตรฐานที่ยังเป็นรุ่นเบต้าหรือร่าง

ออนโทโลยีโมเดลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลเชื่อมโยงแบบเปิด (LOD)


การติดตั้ง


เครื่องมือ

  • YASGUI
  • OWLDoc ปลั๊กอินของ Protege สำหรับสร้างเอกสารจากออนโทโลยี

การแปลงข้อมูลเดิมเป็นออนโทโลยี