ปัญหา Too many open files (24)

จาก Morange Wiki

ปกติในลินุกซ์ลินุกซ์จะมีการกำหนดจำนวนไฟล์ที่เปิดได้เพื่อความปลอดภัย เราสามารถปรับค่าได้


ปรับขีดจำกัดของผู้ใช้งานแต่ละคน

เปิด /etc/security/limits.conf แล้วแก้ไขผู้ใช้แต่ละคน เช่น hard limit และ soft limit

*     hard  nofile   500000
*     soft  nofile   500000
root   hard  nofile   500000
root   soft  nofile   500000

จากนั้น login และ logout ใหม่ หรือ reboot ระบบ จากนั้น

Hard Limit

ulimit -Hn

Soft Limit

ulimit -Sn