ติดตั้ง Netatalk 3

จาก Morange Wiki

Netatalk เป็นเซอร์วิสโอเพ่นซอร์สที่ทำหน้าที่ติดต่อกับ apple service เช่น การแชร์และ timemachine โดยที่ OSX Maverisk ขึ้นไป ควรอัพเกรดจากเวอร์ชน 2.x เป็น 3.x เพื่อฟังก์ชันที่ครบและถูกต้อง


การติดตั้ง

เริ่มจากการติดตั้ง dependency

cubie@Cubian:~$ sudo apt-get install build-essential libssl-dev libgcrypt11-dev libkrb5-dev libpam0g-dev libwrap0-dev libdb-dev libmysqlclient-dev libavahi-client-dev libacl1-dev libldap2-dev libcrack2-dev systemtap-sdt-dev libdbus-1-dev libdbus-glib-1-dev libglib2.0-dev 
[sudo] password for cubie: 

ดาวน์โหลด http://sourceforge.net/projects/netatalk/files/netatalk/3.1.4/

cubie@Cubian:~$ tar jxvf netatalk-3.1.4.tar.bz2
cubie@Cubian:~$ cd netatalk-3.1.4
cubie@Cubian:~$ ./configure     --with-init-style=debian     --with-cracklib     --enable-krbV-uam     --with-pam-confdir=/etc/pam.d     --with-dbus-sysconf-dir=/etc/dbus-1/system.d     --with-tracker-pkgconfig-version=0.14
cubie@Cubian:~$ make
cubie@Cubian:~$ sudo make install


การตั้งค่า

ไฟล์ค่าตั้ง จะเหลือเพียง afp.conf ซึ่งจะอยู่ที่ /usr/local/etc/apf.conf [1] ตัวอย่าง

[Global]
 mimic model = TimeCapsule6,106
 log level = default:warn
 log file = /var/log/afpd.log
 hosts allow = 192.168.1.0/24

[TimeMachine]
 path = /data/timemachine
 valid users = cubie
 time machine = yes
 unix priv = yes
 vol size limit = 500000 

CubieTimeMachine.png

CubieTimeMachine - Finder.png

อ้างอิง