การติดตั้ง Django Virtual Environment บน Linux Mint

จาก Morange Wiki

เมื่อลง Linux Mint ไปใช้งานในโปรเจคอื่นๆ ต้องมีการสร้าง Environment ให้กับโปรเจคเพื่อแยก Environment ของแต่ละโปรเจคให้ไม่งง

ลง Virtual Environment

$ virtualenv mysite
$ cd mysite
$ source bin/activate

คำสั่งสร้าง Folder ที่เก็บ Virtual Environment

(mysite) $ pip install django

คำสั่งติดตั้ง packget ที่ต้องการตัวอย่างเช่น การติดตั้ง django

(mysite) $ pip freeze
Django==1.10.2

คำสั่งตรวจสอบว่าติดตั้งอะไรบ้าง

(mysite) $ pip freeze > requirements.txt

คำสั่งเก็บ packget ที่จะต้องติดตั้งลงใน reqiuments.txt

(mysite) $ pip install -r requirements.txt

คำสี่งติดตั้ง Virtual Environment จาก requiments.txt

(mysite) $ deactivate

คำสั่งออกจากการสร้าง Virtual Environment