การงานและการตั้งค่า Odoo/OpenERP 8.0

จาก Morange Wiki

module หน่วยการวัด UoM

  1. หน่วยการวัด แยกเป็นหมวดหมู่ โดยแต่ละหมวด สามารถแปลงไปมาระหว่างกันได้
  2. การแปลงหน่วยระหว่างกัน จะต้องมีตัวหนึ่งเป็นตัวอ้างอิง (R) จากนั้นกำหนดว่า เล็กกว่าหรือใหญ่กว่า เช่น ถ้าเล็กกว่าสินค้านั้น (X) จะแปลงเป็นหน่วยนั้นโดย R/X = ratio ส่วน ใหญ่กว่า จะเป็น X/R